Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej
Posiedzenie w dniu 16 kwietnia 2019, godz. 11:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.4.4.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
b)
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom, obniżek godzin dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kórnik.
c)
udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
4.
Przedstawienie programu "Kórnickie spotkania z Białą Damą".
Załączniki
5.
Polityka Senioralna na terenie gminy Kórnik.
6.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
7.
Zakończenie posiedzenia.12:50