Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu
Posiedzenie w dniu 17 grudnia 2015, godz. 14:00, w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1 , pok. nr 207.
BRM.KOKiS.0012.5.11.2015

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.14:02
2.
Omówienie materiałów sesyjnych.14:41
a)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.
b)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2015 -2036.
c)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2016 - 2036.
d)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2016.
e)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody.
f)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz przedszkoli publicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
g)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy i najmu części nieruchomości położonych w Swarzędzu na terenie kompleksu sportowego Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.
h)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Swarzędz.
i)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Swarzędzu w rejonie ulic Słowackiego – Cybińska.
j)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.
k)
Stanowisko w sprawie wydania negatywnej opinii dotyczącej zakupu lekkiego samochodu specjalnego rozpoznania chemicznego z modułem rozpoznania radiacyjnego i biologicznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 Poddziałanie 4.1.5 Wspracie systemu ratownictwa chemiczno - ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.
l)
Stanowisko w sprawie wydania negatywnej opinii dotyczącej zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 Poddziałanie 4.1.5 Wspracie systemu ratownictwa chemiczno - ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.
3.
Przyjęcie planu pracy Komisji Oświaty Kultury i Sportu na rok 2016.14:41
4.
Sprawy bieżące.14:49
5.
Zakończenie.14:49