Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu /
w dniu 16 grudnia 2015, godz. 13:00, w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1 , pok. nr 207.
BRM.KŚiRW.0012.3.11.2015

Dyskusja

0
Godz. 13.00 spotkanie sołtysów z Burmistrzem Miasta i Gminy Swarzędz.
0
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
0
Omówienie materiałów sesyjnych.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2015 -2036.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2016 - 2036.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Swarzędz na 2016 rok .
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz przedszkoli publicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy i najmu części nieruchomości położonych w Swarzędzu na terenie kompleksu sportowego Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Swarzędz.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Swarzędzu w rejonie ulic Słowackiego – Cybińska.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.
0
Przyjęcie planu pracy Komisji Środowiska i Rozwoju Wsi na 2016 rok.
0
Sprawy bieżące.