Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Kętach / Radni-Sesja
VIII sesja w dniu 29 marca 2019, godz. 12:00, w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty
KU.0002.3.4.2019.MKK

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.12:03
2.
Ustalenie porządku obrad.12:08
3.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.12:09
4.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach wraz ze sprawozdaniem dotyczącym realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2018.
5.
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.13:21
6.
Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Andrychów zadania publicznego w zakresie planowania, organizacji i zarządzania lokalnym transportem zbiorowym na obszarze Gminy Kęty.13:44
7.
Uchwała w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kęty na 2019 rok.13:53
8.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kętach.13:56
9.
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finasowej Powiatowi Oświęcimskiemu.13:58
10.
Uchwała w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Gminy Kęty.14:01
11.
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęty.14:05
12.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2019.14:29
13.
Apel Rady Miejskiej w Kętach w sprawie poparcia środowiska nauczycielskiego.14:48
14.
Przedstawienie uchwał stałych komisji Rady.14:48
15.
Sprawozdanie Burmistrza z działalaności w okresie międzysesyjnym.14:49
Załączniki
Sprawozdanie
16.
Omówienie protokołów sesji.14:49
17.
Sprawy bieżące.14:58
18.
Informacje i wolne wnioski.15:00
19.
Zamknięcie sesji.15:00