Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 001-Radni - Sesja
VII Sesja w dniu 27 marca 2019, godz. 09:00, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli ul.Wolności 7 37-450 Stalowa Wola
BR-II.0002.7.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji oraz przedstawienie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Miejskiej.
3.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (dot. kwoty 2.383.135,37zł).
4.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2019roku.10:20
5.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (dot. kwoty 259.826,18zł).12:34
6.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019rok oraz zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Stalowa Wola na 2019rok.12:37
7.
Projekt uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stalowa Wola.12:38
8.
Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.13:01
9.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej (dot. działki nr 614).13:03
10.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dot. działki nr 1295/27, 1295/28, itd.).13:03
11.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dot. części działki nr 747/136).13:04
12.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.13:05
13.
Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Stalowej Woli za 2018rok.13:06
14.
Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Stalowa Wola na lata 2018-2020 za rok 2018.13:07
15.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020 za rok 2018.13:19
16.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wychodzenia z bezdomności na lata 2016-2019 za rok 2018.13:19
17.
Sprawozdanie z realizacji Stalowowolskiego Programu Wspierania Seniorów na lata 2017-2020 za rok 2018.13:20
18.
Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.13:40
19.
Sprawy różne.13:55
20.
Zamknięcie obrad Sesji.13:55