Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 004-Komisja Gospodarki Komunalnej, Geodezji, Architektury i Ochrony Środowiska
5 Posiedzenie w dniu 25 marca 2019, godz. 16:00, w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 7 sala 17
BR-III.0012.7.5.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (dot. kwoty 2.383.135,37zł).
3.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2019roku.
4.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (dot. kwoty 259.826,18zł).
5.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019rok oraz zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Stalowa Wola na 2019rok.
6.
Projekt uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej Miasta Stalowa Wola.
7.
Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
8.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
Załączniki
Projekt bonifikata
9.
Opinia w sprawie użyczenia pomieszczeń przy ul. Hutniczej 8 w Stalowej Woli.
Załączniki
Opinia ZHP
10.
Opinia w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Popiełuszki 40B w Stalowej Woli.
11.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej (dot. działki nr 614).
12.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dot. działki nr 1295/27, 1295/28, itd.).
13.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dot. części działki nr 747/136).
14.
Sprawy różne.
15.
Zamknięcie obrad Komisji.