Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 007-Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
4 Posiedzenie w dniu 26 marca 2019, godz. 16:00, w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 7 sala 17
BR-III.0012.4.4.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia, przedstawienie porządku obrad i jego zatwierdzenie.
2.
Informacja Naczelnika Wydziału Edukacji i Zdrowia Urzędu Miasta w Stalowej Woli na temat organizacji roku szkolnego 2019/2020, w szkołach prowadzonych przez Miasto.
3.
Informacja na temat naboru do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Stalowowolski w roku szkolnym 2019/2020, w szkołach prowadzonych przez Powiat.
4.
Dyskusja.
5.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych (opinia Komisji Oświaty Rady Miejskiej).
6.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów szkół, określenia zasad i rozmiaru udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych(opinia Komisji Oświaty Rady Miejskiej).
7.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych(opinia Komisji Oświaty Rady Miejskiej).
8.
Zamknięcie obrad Komisji.