Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
VI Sesja w dniu 26 marca 2019, godz. 15:00, w Sokólskim Ośrodku Kultury, ul. Grodzieńska 1
EO.O.0002.6.2019JK

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
2.
Przedstawienie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z:
a)
z IV Sesji Rady Miejskiej z dnia 11 lutego 2019 r.
b)
z V Sesji Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2019 r.
4.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
5.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2019 r.
6.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2019-2028.
7.
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem osłonowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
8.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce.
9.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokółka w 2019 roku.
10.
Projekt uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
11.
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sokółka przeznaczonych do sprzedaży w 2019 roku.
12.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę w 2018 roku.
13.
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Sokółce za II półrocze 2018 roku.
14.
Wnioski, pytania, oświadczenia, komunikaty i apele radnych.