Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Radni-SESJA
XV Sesja w dniu 25 listopada 2015, godz. 13:00, w Sali Posiedzeń Rady Miejskiej w Kórniku, ul. Rynek 1-ratusz bniński
SE-BRM.0002.12.2015

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.13:13
2.
Wybór sekretarza obrad.13:13
3.
Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Miejskiej w Kórniku.13:13
Załączniki
protokol 14
4.
Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym13:32
5.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.14:27
Załączniki
listopad
a)
z wykonania przetargów
b)
z pozyskiwania środków pozabudżetowych
c)
z działalności Straży Miejskiej w Kórniku
Załączniki
listopad
6.
Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.14:55
7.
Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a)
zmiany WPF Gminy Kórnik na lata 2015-2022,
b)
zmiany uchwały budżetowej Gminy Kórnik na 2015r.,
c)
zatwierdzenia taryf Spółki Akcyjnej AQUANET z siedzibą w Poznaniu dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na części terenu Gminy Kórnik,
d)
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych,
e)
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,
f)
zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej,
g)
obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego,
h)
określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego,
i)
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
j)
ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,
k)
ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
l)
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
m)
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
n)
aneksu nr 9 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r.w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju,
o)
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czmoń na lata 2015-2025,
p)
rocznego programu współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2016 rok,
r)
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji,
s)
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania,
t)
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i wydzierżawienia nieruchomości rolnej niezabudowanej, położonej w m. Konarskie, gm. Kórnik,
u)
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Mościenica w rejonie Osiedla Lipowego, obręb Skrzynki, gmina Kórnik,
w)
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Zwierzynieckiej i Śremskiej oraz obwodnicy miasta Kórnik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434, gmina Kórnik – ETAP 1 i 2,
x)
Statutu Miasta i Gminy Kórnik,
y)
rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.
z)
rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
10.
Wolne głosy i wnioski. Informacje.
11.
Zakończenie sesji.19:03