Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej
Posiedzenie w dniu 19 marca 2019, godz. 11:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.4.3.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
a)
ustanowienia gminnego programu osłonowego „ Posiłek w szkole i w domu ‘’ na lata 2019 - 2023
4.
Rozwój turystyki na terenie MiG Kórnik.
5.
Zapoznanie się z opinią dotyczącą projektu uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.
6.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
a)
zapoznanie się z propozycją wprowadzenia Kórnickiej Karty Seniora
7.
Zakończenie posiedzenia.