Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Tarnowo Podgórne / Radni
VIII Sesja w dniu 26 marca 2019, godz. 16:00, w sali sesyjnej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji16:05
2.
Stwierdzenie quorum radnych16:08
3.
Przyjęcie porządku obrad16:14
4.
Przyjęcie protokołu z sesji 26.02.2019
5.
Podjęcie uchwał w sprawie:18:15
c)
nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2020 środków stanowiących fundusz sołecki – projekt 316:47
d)
udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Środa Wielkopolska – projekt 416:47
e)
zmiany Uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XLIX/742/2017 z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wysogotowie przy ulicy Skórzewskiej – projekt 516:50
f)
odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa – projekt 616:52
g)
zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy z dzierżawy działki 445/1 w Baranowie z dotychczasowym dzierżawcą – projekt 716:54
h)
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki nr 64 w Górze – projekt 816:57
i)
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki nr 1/68 w Przeźmierowie – projekt 917:07
j)
zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu z dotychczasowym najemcą – projekt 1017:09
k)
zamiany nieruchomości – projekt 1117:23
l)
nadania nazwy ulicy w Lusówku – projekt 1217:23
m)
nadania nazwy ulicy w Lusówku – projekt 1317:26
n)
nadania nazwy ulicy w Lusówku – projekt 1417:27
o)
kupna działek nr 583/1 i 583/12 w Tarnowie Podgórnym – projekt 1517:30
p)
kupna działki nr 384/63 w Lusówku – projekt 1617:32
r)
kupna działki nr 373/9 w Lusówku – projekt 1717:35
s)
zezwolenia na sprzedaż nieruchomości – projekt 1817:35
t)
kupna działki nr 534/37 w Tarnowie Podgórnym – projekt 1917:36
u)
odstąpienia od trybu przetargowego sprzedaży nieruchomości – projekt 2017:38
w)
zmiany uchwały Nr III/47/2018 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 grudnia 2018r. dotyczącej udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności – projekt 2117:40
x)
ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnowo Podgórne – projekt 2217:45
y)
ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów, prowadzonych przez Gminę Tarnowo Podgórne – projekt 2317:45
z)
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarnowo Podgórne w roku 2019” – projekt 2417:59
aa)
zmiany załącznika nr 2 do Uchwały nr LVII/742/2013 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tarnowo Podgórne oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków - projekt 2518:13
ab)
rozpatrzenia petycji dotyczącej uchylenia uchwały Nr LXII/966/2018 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie przystąpienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w części dotyczącej działki 33/2 lub zmiany uchwały poprzez wyłączenie działki 33/2 z zakresu opracowania – projekt 2618:15
7.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.18:23
8.
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Tarnowo Podgórne.18:23
9.
Interpelacje i zapytania radnych.18:33
10.
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji18:33
11.
Wolne głosy, wnioski i informacje.19:27
12.
Zakończenie obrad.19:27