Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 004-Komisja Gospodarki Komunalnej, Geodezji, Architektury i Ochrony Środowiska
3 Posiedzenie w dniu 27 lutego 2019, godz. 16:00, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7 sala 17
BR-III.0012.7.3.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2019.
3.
Gospodarka odpadami komunalnymi w nowych uwarunkowaniach prawnych. - przedstawienie zmian prawnych w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, - system zagospodarowania odpadów komunalnych w Stalowej Woli, - funkcjonowanie zakładów ZMBPOK w Stalowej Woli i składowiska odpadów, - przygotowanie Gminy do nowego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów, - przewidywane zmiany w WPGO
4.
Informacja w sprawie planowanego przystąpienia Gminy i Miasta Nisko do porozumienia międzygminnego w zakresie wspólnej gospodarki odpadami komunalnymi.
5.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zawarcia z Powiatem Stalowowolskim porozumienia dotyczącego przejęcia do wykonania zadania publicznego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz przebudowie drogi powiatowej nr 2502R ulicy Dąbrowskiego w Stalowej Woli.
6.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia V zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Stalowej Woli.
7.
Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Gminy Stalowa Wola.
8.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dot. działki nr 60/172).
9.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych (dot. działki nr 1505/5, 1508/5, itd.)
10.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości i udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży (dot. działki nr 800/53).
11.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dot. działki nr 719).
12.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa (dot. działki nr 795/214).
13.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dot. działek nr 243, 305/4, itd.).
14.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dot. działki nr 747/136).
15.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Stalowej Woli.
16.
Opinia Komisji w sprawie wniosku przewoźnika o umożliwienie korzystania z przystanków udostępnionych wyłącznie dla Operatora Publicznego Transportu Zbiorowego – firma Adria.
17.
Opinia Komisji dot. interpelacji radnego Mariusza Bajka.
18.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (dot. kwoty 1.495.329,31zł).
19.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pn. Miejski Zakład Budynków Sp. z o.o. oraz na objęcie przez Gminę Stalowa Wola wszystkich nowych udziałów w podwyższonym kapitale tej spółki.
20.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (dot. kwoty 444.136,53zł).
21.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019rok oraz zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Stalowa Wola na 2019rok
22.
Projekt uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stalowa Wola.
23.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na spłatę należności z tytułu nienależnie pobranego wynagrodzenia.
24.
Zamknięcie obrad Komisji.