Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 001-Radni - Sesja
VI Sesja w dniu 4 marca 2019, godz. 09:00, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli, ul. Wolności 7, sala Nr 17
BR-II.0002.6.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji oraz przedstawienie porządku obrad.09:09
2.
Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Miejskiej.09:09
3.
Sprawozdanie Prezydenta Miasta.09:27
4.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (dot. kwoty 1.495.329,31zł).09:49
5.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spólki pn. Miejski Zakład Budynków Sp. z o.o. oraz na objęcie przez Gminę Stalowa Wola wszystkich nowych udziałów w podwyższonym kapitale tej spólki.10:54
6.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (dot. kwoty 444.136,53zł).11:31
7.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019rok oraz zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Stalowa Wola na 2019rok (dot. kwoty 49.791,91zł).11:33
8.
Projekt uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stalowa Wola.12:00
9.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na spłatę należności z tytułu nienależnie pobranego wynagrodzenia.12:01
10.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Stalowej Woli.12:02
11.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia V zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Stalowej Woli.12:03
12.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zawarcia z Powiatem Stalowowolskim porozumienia dotyczącego przejęcia do wykonania zadania publicznego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz przebudowie drogi powiatowej nr 2502R ulicy Dąbrowskiego w Stalowej Woli.12:28
13.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dot. działki nr 60/172).12:28
14.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych (dot. działki nr 1505/5, 1508/5, itd.)12:29
15.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości i udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży (dot. działki nr 800/53).12:36
16.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dot. działki nr 719).12:38
17.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa (dot. działki nr 795/214).12:39
18.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dot. działek nr 243, 305/4, itd.).12:40
19.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dot. działki nr 747/136).12:41
20.
Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Gminy Stalowa Wola.12:41
21.
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019rok.12:46
22.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Stalowej Woli.12:46
23.
Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli.12:50
24.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych i wyboru ich przewodniczących.12:51
25.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola za 2018rok.12:52
26.
Sprawy różne.13:24
27.
Zamknięcie obrad Sesji.13:24