Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Powiatu Jarocińskiego / Radni - Sesja
VII Sesja w dniu 28 lutego 2019, godz. 15:00, w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad sesji.
2.
Przyjęcie protokołu z obrad VI sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
3.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po VI sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
Załączniki
sprawozdanie
4.
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po VI sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
5.
Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2018.
Załączniki
spr. wynagrodzenia
6.
Sprawozdanie z działalności Referatu Dróg Powiatowych w 2018 roku.
7.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie. Informacja o Działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2018 roku.
Załączniki
PCPR
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane przez Prezesa Zarządu Funduszu Powiatowi Jarocińskiemu na 2019 rok.
Załączniki
7.PFRONGłosowanie
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019-2021.
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie powierzenia Gminie Jarocin zadania publicznego założenia i prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nr 4 w Jarocinie oraz szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Witaszycach.
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla Powiatu Jarocińskiego.
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego zbadania prawidłowości przyznania nagród dyrektorom jednostek podporządkowanych.
Załączniki
7.12Głosowanie
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca powiatu jarocińskiego.
Załączniki
7.13Głosowanie
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Jarocińskiego.
Załączniki
7.14Głosowanie
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Jarocińskiego.
Załączniki
7.15-1Głosowanie
16.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia przeznaczenia kwoty pochodzącej z umorzenia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
17.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2019 - 2030.
18.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 r.
19.
Interpelacje i zapytania radnych.
20.
Wnioski i oświadczenia radnych.
21.
Wolne głosy i wnioski.
22.
Komunikaty.
a)
Stanowisko Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w kwestii bardzo trudnej sytuacji na rynku trzody chclewnej na terenie Wielkopolski.
Załączniki
stanowisko Sejmiku
23.
Zakończenie obrad.