Nagranie z posiedzenia

Nagranie audio. Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Tomaszów Lubelski / Rada Miasta Tomaszów Lubelski
VI Sesja w dniu 8 marca 2019, godz. 10:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, przy ul. Lwowskiej 57 w Tomaszowie Lubelskim
AD.0012.6.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad VI sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
2.
Stwierdzenie quorum
3.
Przyjęcie porządku obrad
4.
Przyjęcie protokołu z obrad V sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
5.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
6.
Interpelacje i zapytania radnych
7.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach
8.
Sprawy różne
9.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim za 2018 rok oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2019 rok
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
przyjęcie sprawozdania
10.
Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2014 – 2020” za rok 2018
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
przyjęcie sprawozdania
11.
Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu wspierania rodziny dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2017 – 2019” za rok 2018
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia:Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
przyjęcie sprawozdania
12.
Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2019 rok
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
13.
Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
14.
Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszów Lubelski w roku 2019
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
15.
Zmiana uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tomaszów Lubelski
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
16.
Zmiana uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
17.
Zmiana uchwały nr IV/36/2018 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie miasta Tomaszów Lubelski, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
18.
Wybór metody, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
19.
Zbycie nieruchomości położonej przy ul. Żeromskiego w Tomaszowie Lubelskim
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
20.
Zbycie nieruchomości położonej pomiędzy ul. Kopernika, Króla Zygmunta w Tomaszowie Lubelskim
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
21.
Wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Tomaszowie Lubelskim na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
22.
Rozpatrzenie ponownej skargi na działalność Burmistrza Miasta
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
23.
Rozpatrzenie petycji Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim o zmianę uchwały w sprawie realizacji obowiązku szkolnego uczniom klasy szóstej Szkoły Podstawowej nr 3
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
24.
Wskazanie uczniom niektórych oddziałów klasy trzeciej i oddziałów klasy szóstej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. dr Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim miejsca realizacji obowiązku szkolnego
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
25.
Ustalenie sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Tomaszów Lubelski
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
26.
Określenie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
27.
Upoważnienie Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w formie dotacji pn. „Strategia elektromobilności dla Miasta Tomaszów Lubelski”
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
28.
Określenie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Tomaszów Lubelski
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
29.
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Południe” w Tomaszowie Lubelskim
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
30.
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Tomaszów Lubelski
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
31.
Zakończenie obrad VI sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski