Nagranie z posiedzenia

Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Józefowa / Sesja Rady Miasta
XII Sesja w dniu 31 maja 2019, godz. 14:30

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad XII sesji Rady Miasta Józefowa.
2.
Przyjęcie porządku obrad.14:38
3.
Przyjęcie protokołu z obrad XI sesji.14:38
4.
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.14:39
5.
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 26/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 04 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026.14:39
6.
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu w 2019 r.14:42
7.
Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Józefowa.14:43
8.
Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.14:44
9.
Uchwała w sprawie regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie miasta Józefowa.14:44
10.
Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.14:45
11.
Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Józefowa”.14:46
12.
Uchwała w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Józefowa na lata 2019-2023.14:47
13.
Uchwała w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości Miasta Józefowa prawa własności części nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie w obrębie 10.14:48
14.
Uchwała w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości Miasta Józefowa prawa własności części nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie w obrębie 84.14:49
15.
Uchwała w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Józefowa, położonych w Józefowie nad rzeką Wisłą.14:50
16.
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Zespołu ds. rewitalizacji w celu realizacji Programu Rewitalizacji Miasta Józefowa na lata 2016-2023.15:07
17.
Uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Józefowa za 2018 rok.
a)
przedstawienie raportu o stanie Miasta Józefów w 2018 roku przez Burmistrza Miasta;
b)
debata nad raportem o stanie Miasta Józefów w 2018 r.;
c)
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Józefowa za 2018 rok.15:39
18.
Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Józefowa za 2018 r.15:42
19.
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Józefowa za 2018 r.
a)
stanowisko Komisji Rewizyjnej dotyczące udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta;
b)
opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Józefowa za 2018 rok;
Załączniki
opinia RIO
c)
głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Józefowa za 2018 rok;
d)
głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Józefowa za 2018 rok.15:46
20.
Stanowisko Rady Miasta Józefowa w sprawie wniosku mieszkańców ul. Małej w Józefowie o utwardzenie dojazdu do dwóch posesji przy ul. Małej.15:52
21.
Protokół z kontroli analizy kosztów stałych poniesionych w 2018 r. przez Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie.15:55
22.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.15:58
23.
Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.16:06
Załączniki
sprawozdanie
24.
Wolne wnioski.
25.
Zakończenie obrad XII sesji Rady Miasta Józefowa.16:24