Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
IV Sesja w dniu 11 lutego 2019, godz. 14:00, w Sokólskim Ośrodku Kultury ul. Grodzieńska 1
EO.O.0002.4.2019JK

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
2.
Przedstawienie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z:
a)
z II Sesji Rady Miejskiej z dnia 14 grudnia 2018 r.
b)
z III Sesji Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2018 r.
4.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
5.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2019 r.
6.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2019-2028.
7.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy przekształceniu prawa wieczystego użytkowania ustanowionego na działce nr 3203/7 o pow. 0,0902 ha, położonej w m. Sokółka, w prawo własności.
8.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sokółka.
9.
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
10.
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem osłonowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
11.
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Sokółka „Posiłek w szkole i w domu”.
12.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
13.
Projekt uchwały w sprawie powołania Klubu Integracji Społecznej w Sokółce i powierzenia jego prowadzenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sokółce.
14.
Projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Sokółce w sprawie przywrócenia połączenia kolejowego.
15.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Sokółce na 2019 rok.
16.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Sokółce na rok 2019.
17.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sokółce na rok 2019.
18.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Sokółce na rok 2019.
19.
Projekt uchwały w sprawie skargi Pana Marka Awdzieja na działania Burmistrza Sokółki.
20.
Sprawozdania z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Sokółce za I półrocze 2018 roku.
21.
Wnioski, pytania, oświadczenia, komunikaty i apele radnych.