Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Dębnie / Radni
V Sesja w dniu 28 lutego 2019, godz. 13:00, w sali posiedzeń w Urzędzie Mieskim w Dębnie
BRM 0002

Dyskusja

1.
Sprawy regulaminowe:
a)
otwarcie sesji RM
b)
stwierdzenie quorum,
2.
Wydanie zaświadczenia o wyborze na radnego.
3.
Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.
a)
złożenie podpisu na liście obecności przez nowego radnego.
5.
Przyjęcie protokołu z przebiegu IV sesji RM.
6.
Informacja Przewodniczącego RM o działaniach między sesjami.
7.
Informacja Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli.
8.
Informacja Burmistrza z podjętych działań między sesjami.
a)
pytania i odpowiedzi do informacji Burmistrza.
9.
Informacja finansowa w tym remonty i inwestycje Szpitala w Dębnie - stan bieżący i plany na przyszłość.
10.
Realizacja Strategii Gminy Dębno na lata 2014-2022
11.
Informacja z realizacji programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2018r.
Załączniki
sprawozdanie KRPA
12.
Sprawozdanie z pracy świetlic wiejskich za 2018r.
13.
Zajęcie stanowiska Rady Miejskiej w sprawie inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców Gminy Dębno.
14.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a)
zmiany w uchwale Rady Miejskiej Dębna nr III/17/2018 z dnia 20.12.2018 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2019.
b)
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2019-2025
c)
zmiany uchwały Nr XVII/113/2015 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 26 listopada 2015r w sprawie opłaty targowej
d)
reprezentowania gminy Dębno w zgromadzeniu Celowego Związku Gmin 'CZG-12' w Długoszynie,
e)
nadania nazwy ulicy na terenie miasta Dębna
f)
określenia szczegółowych wymogów " Raportu o stanie gminy Dębno"
g)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ekspedytu Barnówko w gminie Dębno.
h)
uzupełnienia składu osobowego komisji stałej Rady Miejskiej Dębna
i)
uzupełnienia składu osobowego komisji stałej Rady Miejskiej Dębna
j)
sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w sołectwie Sarbinowo na terenie gminy Dębno.
k)
stanowiska Rady Miejskiej w sprawie zwiększenia udziału Gminy Dębno w Szpitalu w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty spółka z o.o.
l)
pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dębnie z wniosku Komisji Skarg i Wniosków Rady Miejskiej.
16.
Interpelacje i zapytania.
a)
odpowiedzi na zapytania.
18.
Zamknięcie sesji RM.