Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Łazach / Sesje Rady Miejskiej w Łazach
IV Sesja w dniu 30 stycznia 2019, godz. 14:00, w Urzędzie miejskim w Łazach, ul.Traugutta 15

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.
Zatwierdzenie porządku obrad.14:12
3.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 19 grudnia 2018 r.14:12
4.
Sprawozdanie Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
5.
Interpelacje radnych.
6.
Zapytania i wnioski radnych.
7.
Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2019-2031.14:38
Załączniki
7Głosowanie
8.
Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2019.14:41
9.
Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Łazy na rok 2019”.14:42
Załączniki
9Głosowanie
10.
Podjęcie uchwały w sprawie: odstąpienia od przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości.14:51
Załączniki
10Głosowanie
11.
Podjęcie uchwały w sprawie: bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.15:09
Załączniki
11Głosowanie
12.
Podjęcie uchwały w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Łazach do Społecznej Komisji Mieszkaniowej.15:10
Załączniki
12Głosowanie
13.
Podjęcie uchwały w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela do Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Zawierciu na okres kadencji 2016-2020.15:11
Załączniki
13Głosowanie
14.
Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Łazach na 2019 rok.15:12
Załączniki
14Głosowanie
15.
Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łazach na 2019 rok.15:17
Załączniki
15Głosowanie
16.
Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Łazach na 2019 rok.15:18
Załączniki
.16Głosowanie
17.
Informacje i sprawy różne.15:31
18.
Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
19.
Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Łazach o pracy między sesjami i otrzymanej korespondencji.
20.
Zamknięcie sesji.15:59