Nagranie z posiedzenia

Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Radni-SESJA
V Sesja w dniu 30 stycznia 2019, godz. 13:00, w sali posiedzeń Rady MiG Kórnik, ul. Rynek1 - ratusz bniński
SE-BRM.0002.1.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.
2.
Wybór sekretarza obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik.13:19
4.
Sprawozdanie Przewodniczacego Rady z działalności międzysesyjnej.13:24
5.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej, w tym:15:12
a)
z wykonania przetargów,
b)
z pozyskiwania środków pozabudżetowych,
c)
z działalności Straży Miejskiej w Kórniku.
6.
Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym, w tym przedstawienie Planu Pracy pozostałych Komisji na 2019 rok.15:41
a)
Przyjęcie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
7.
Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a)
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Kórnik,
Załączniki
woda1woda-uz
b)
określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Miasto i Gmina Kórnik jest organem prowadzącym16:06
c)
zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego i wysokości opłat dodatkowych, ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy dla odpłatnych linii autobusowych komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Kórnik oraz określenia przepisów porządkowych w komunikacji miejskiej na liniach odpłatnych i bezpłatnych16:10
d)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Dachowa16:10
e)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Dachowa16:11
f)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Kórnik16:19
g)
zaliczenia drogi - ul. Drukarskiej w miejscowości Koninko do kategorii dróg gminnych16:47
h)
wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego w ciągu drogi powiatowej nr 2461P - ulicy Poznańskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Stokrotkową w miejscowości Kamionki16:49
i)
powołania doraźnej komisji statutowej16:53
j)
rozpatrzenia wniosków Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej MY Kórniczanie16:56
k)
rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik w zakresie postępowania administracyjnego prowadzonego w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Kórnik16:57
l)
przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Przedszkola w Kamionkach.17:08
m)
Oświadczenia ws.pozyskania od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa terenów po byłym ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym w Błażejewku17:25
10.
Wolne głosy i wnioski. Informacje.
11.
Zakończenie Sesji.18:51