Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Budżetu i Finansów
Posiedzenie w dniu 24 stycznia 2019, godz. 13:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.1.1.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.13:08
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.
Zaopniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)
ustalenia diet dla radnych Rady Miasta i Gminy Kórnik oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych14:23
b)
powołania doraźnej komisji statutowej14:37
c)
określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu i Gminie Kórnik lub jej jednostkom organizacyjnym, oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania takich ulg - wprowadzono 21.01.201914:53
5.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
6.
Zakończenie posiedzenia.16:01