Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 001-Radni - Sesja
V Sesja w dniu 25 stycznia 2019, godz. 09:00, w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli, ul. Wolności 7, sala Nr 17
BR-II.0002.5.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji oraz przedstawienie porządku obrad.09:24
2.
Wręczenie nagród za osiągnięcia sportowe.09:41
3.
Przyjęcie protokołu z III i IV Sesji Rady Miejskiej.09:43
4.
Sprawozdanie Prezydenta Miasta.12:53
5.
Projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.12:55
6.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019rok.(dot. kwoty 38 104,43zł).13:00
7.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019rok oraz zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Stalowa Wola na 2019rok. (dot. kwoty 2 485 205,61zł).- autopoprawka.13:37
8.
Projekt uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stalowa Wola.13:38
9.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Stalowa Wola".13:39
10.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dot. działek Nr 2273, 2275, itd.).13:40
11.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dot. działki nr 1840).13:41
12.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Stalowa Wola prawa własności nieruchomości ( dot. działki nr 2706).13:42
13.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dot. działek nr 1218 oraz 1217/33).13:44
14.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.13:45
15.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób z usługami opiekuńczymi.13:46
16.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020.- autopoprawka.13:48
17.
Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.13:49
18.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023.13:50
19.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli na lata 2018-2020.13:51
20.
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.13:52
21.
Projekt uchwały w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych i wyboru ich przewodniczących.13:54
22.
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.13:54
23.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.14:23
24.
Interpelacje i wnioski Radnych.15:23
25.
Sprawy różne.
26.
Zamknięcie obrad Sesji.