Nagranie z posiedzenia

Nagranie audio. Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Tomaszów Lubelski / Rada Miasta Tomaszów Lubelski
V Sesja w dniu 25 stycznia 2019, godz. 10:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 57
AD.0012.5.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad V sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
2.
Stwierdzenie quorum
3.
Przyjęcie porządku obrad
4.
Przyjęcie protokołu z obrad III i IV sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
5.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
6.
Interpelacje i zapytania radnych
7.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach
8.
Sprawy różne
9.
Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2019 rok
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
10.
Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
11.
Przyjęcie ramowego planu pracy Rady Miasta Tomaszów Lubelski na 2019 rok
a)
wystąpienie Przewodniczącego Rady Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
przyjęcie planu pracy
12.
Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Tomaszów Lubelski na 2019 rok
a)
Rewizyjnej, Skarg; Wniosków i Petycji; Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji Miasta; Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
13.
Udzielenie pomocy finansowej na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
14.
Przyjęcie rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych dla miasta Tomaszów Lubelski na 2019 rok
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
15.
Uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tomaszów Lubelski
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
16.
Określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
17.
Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do trzech lat
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
18.
Rozpatrzenie petycji rodziców uczniów klasy VI B Szkoły Podstawowej Nr 3 w Tomaszowie Lubelskim o zmianę uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klasy VI B szkoły Podstawowej Nr 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
19.
Rozpatrzenie wniosku Fundacji Wolni Obywatele RP w sprawie zmiany nazwy ulicy Zenona Jachymka „Wiktora” w Tomaszowie Lubelskim - zajęcie stanowiska
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
c)
dyskusja
d)
zajęcie stanowiska
20.
Udzielenie pomocy finansowej w 2019 roku miastu Zamość w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
21.
Określenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za pobieranie odpadów komunalnych oraz opróźnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie miasta Tomaszów Lubelski
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
22.
Zakończenie obrad V sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski