Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej
Posiedzenie w dniu 22 stycznia 2019, godz. 11:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.4.1.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
a)
określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Miasto i Gmina Kórnik jest organem prowadzącym.
5.
Dyskusja dotycząca ulg na bilety komunikacji miejskiej.
6.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
a)
wybór przedstawicieli Rady do Komisji konkursowej w sprawie oceny i wyboru wniosków o przyznanie grantów na organizacje zajęć pozalekcyjnych,
7.
Zakończenie posiedzenia.12:43