Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Rumi / Radni
XVI Sesja w dniu 30 stycznia 2020, godz. 11:00

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji Rady Miejskiej Rumi.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5.
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii w środowisku lokalnym.
Wystąpienie Pełnomocnika Burmistrza Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
Dyskusja.
6.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Rumia na 2020 rok”. Druk Nr 233 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
7.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Działań na rzecz Osób z Niepełnosprawnością na rok 2020. Druk Nr 234 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
8.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/148/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do utworzenia Centrum opiekuńczo-mieszkalnego na terenie Gminy Miejskiej Rumia. Druk Nr 235 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
9.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie wsparcia w postaci tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Druk Nr 236 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
10.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr L/688/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 sierpnia 2018 roku.(ul. Kościelna) Druk Nr 220 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
11.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/172/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 października 2019 r.(w pasie pomiędzy ul. Mickiewicza a ul. Derdowskiego) Druk Nr 221 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
12.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr VI/56/2011 z dnia 24 lutego 2011r. dla strefy 09 M w rejonie ul. Piłsudskiego. Druk Nr 222– projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
13.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla terenu położonego w rejonie ul. Katowickiej. Druk Nr 223– projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
14.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr XXXIII/413/2017 z dnia 30.03.2017 r. w rejonie ul. Kościelnej – ETAP I. Druk Nr 224– projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
15.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr XLV/595/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29.03.2018r. dla obszaru położonego w Rumi, w obrębie 15, w rejonie ul. Dąbrowskiego, ul. Stoczniowców – ETAP I. Druk Nr 228 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
16.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę XLV/592/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 marca 2018r. w sprawie opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Rumi. Druk Nr 227 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
Załączniki
Druk Nr 227
17.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, na rzecz Gminy Miejskiej Rumia, nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi przy ul. Kosynierów. Druk Nr 229 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
18.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia. (ul. 1 Maja) Druk Nr 230 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
19.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia. (ul. Gdańska) Druk Nr 231 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
20.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Rumia Invest Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rumi, w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego. Druk Nr 232 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
21.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do prac nad przygotowaniem Strategii Rozwoju dla Gminy Miejskiej Rumia. Druk Nr 248 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
21.a
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do przygotowania realizacji przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Druk Nr 249 z autoporawką - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
22.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi na 2020 rok. Druk Nr 225 – projekt uchwały przedkłada Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Rumi.
23.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rumi na 2020 rok. Druk Nr 226 – projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rumi.
23.a
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa na 2020 rok. Druk Nr 239 - projekt uchwały przedkłada Komisja Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Rumi.
23.b
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej Rumi na 2020 rok. Druk Nr 240 - projekt uchwały przedkłada Komisja Finansowo-Budżetowa Rady Miejskiej Rumi.
23.c
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury Rady Miejskiej Rumi na 2020 rok. Druk Nr 241 - projekt uchwały przedkłada Komisja Kultury Rady Miejskiej Rumi.
23.d
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej Rumi na 2020 rok. Druk Nr 242 - projekt uchwały przedkłada Komisja Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej Rumi.
23.e
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej Rady Miejskiej Rumi na 2020 rok. Druk Nr 243 - projekt uchwały przedkłada Komisja Polityki Gospodarczej Rady Miejskiej Rumi.
23.f
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Przestrzennej Rady Miejskiej Rumi na 2020 rok. Druk Nr 244 - projekt uchwały przedkłada Komisja Polityki Przestrzennej Rady Miejskiej Rumi.
23.g
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej Rumi na 2020 rok. Druk Nr 245 - projekt uchwały przedkłada Komisja Polityki Społecznej Rady Miejskiej Rumi.
23.h
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Samorządowej na 2020 rok. Druk Nr 246 - projekt uchwały przedkłada Komisja Samorządowa Rady Miejskiej Rumi.
23.i
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji Rady Miejskiej Rumi na 2020 rok. Druk Nr 247 - projekt uchwały przedkłada Komisja Sportu, Rekreacji i Promocji Rady Miejskiej Rumi.
23.j
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi. Druk Nr 238 - projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rumi.
23.k
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rumi. Druk Nr 237 - projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rumi.
24.
Sprawozdanie z posiedzenia Komunalnego Związku Gmin ”Dolina Redy i Chylonki”.
25.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Rumi o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
26.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Rumi z działalności w okresie międzysesyjnym.
27.
Zapytania i interpelacje.
28.
Zakończenie obrad sesji.