Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Dębicy / Radni - Sesja
V Sesja w dniu 14 stycznia 2019, godz. 15:00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego

Dyskusja

I
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
III
Podjęcie uchwał w sprawie:
1.
Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2019 r.
2.
Uchylenia uchwały Nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Miasta Dębica na 2019 r.
4.
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.
5.
Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
6.
Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Kwiatkowskiego w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.
7.
Określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz wymogów formalnych, jakim muszą odpowiadać składane projekty
8.
Przyjęcia gminnego programu osłonowego pn. "Pomoc gminy w zakresie dożywiania - posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019 - 2023
9.
Przyjęcia Planu Pracy Rady Miejskiej w Dębicy na 2019 r.
IV
Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.
V
Interpelacje i zapytania radnych.
VI
Wnioski radnych.
VII
Sprawy różne.
VIII
Zamknięcie sesji.