Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
III Sesja w dniu 28 grudnia 2018, godz. 14:00, w Sokólskim Ośrodku Kultury ul. Grodzieńska 1
EO.O.0012.3.2018JK

Dyskusja

2.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2018 rok.
3.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2018-2028.
4.
Projekt uchwały w sprawie zmiany wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
5.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sokółka na 2019 r.
a)
przedstawienie przez Burmistrza projektu uchwały budżetowej oraz autopoprawek,
b)
przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o projekcie uchwały budżetowej,
c)
przedstawienie opinii Komisji stałych Rady Miejskiej,
d)
dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
e)
głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
6.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka na lata 2019-2028.
7.
Zamknięcie sesji.