Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Budżetu i Finansów
Posiedzenie w dniu 19 grudnia 2018, godz. 15:00, w sali posiedzeń Rady MiG Kórnik, ul. Rynek 1 - ratusz bniński
SE-BRM.0012.1.13.2018

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
b)
wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Kórnik na 2018 rok niewygasających z upływem roku budżetowego
c)
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu,
d)
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego i wysokości opłat dodatkowych, ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy dla odpłatnych linii autobusowych komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Kórnik oraz określenia przepisów porządkowych w komunikacji miejskiej na liniach odpłatnych i bezpłatnych.
e)
powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik realizacji zadania polegającego na złożeniu wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu 61/I/OA/3.4/2018/cz.2 – GEPARD II. DOTACJA w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności.
f)
powierzenia Wiceburmistrzowi reprezentowania Miasta i Gminy Kórnik w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt
3.
Omówienie Planu Pracy na 2019 rok.
Załączniki
plan pracy 2019
4.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
Załączniki
BiF_1BiF_2
5.
Zakończenie posiedzenia.17:40