Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
II Sesja w dniu 14 grudnia 2018, godz. 10:00, w Sokólskim Ośrodku Kultury ul. Grodzieńska 1
EO.O.0002.2.2018JK

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
3.
Przyjęcie protokołu.
4.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
5.
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Sokółce oraz ustalenie przedmiotu działania Komisji.
6.
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sokółce oraz ustalenie przedmiotu działania Komisji.
7.
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Opieki Zdrowotnej i Sportu Rady Miejskiej w Sokółce oraz ustalenie przedmiotu działania Komisji.
8.
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa Rady Miejskiej w Sokółce oraz ustalenie przedmiotu działania Komisji.
9.
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sokółce.
10.
Projekt uchwały w sprawie powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
11.
Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Sokółce.
12.
Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sokółce.
13.
Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Opieki Zdrowotnej i Sportu Rady Miejskiej w Sokółce.
14.
Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rolnictwa Rady Miejskiej w Sokółce.
15.
Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sokółce.
16.
Projekt uchwały w sprawie powołanie Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
17.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2018 r.
18.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2018-2028.
19.
Projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
20.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Sokółki.
21.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących do 31 grudnia 2018 roku własność Gminy Sokółka.
22.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały określającej zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
23.
Projekt uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Sokółki, realizacji zadania polegającego na złożeniu wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu 61/I/OA/3.4/2018/cz.2- GEPARD II. DOTACJA w ramach programu priorytetowego GEPARD II-transport niskoemisyjny Część 2)Strategia rozwoju elektromobilności.
24.
Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał Rady Miejskiej w Sokółce w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
25.
Wnioski, pytania, oświadczenia, komunikaty i apele radnych.