Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej
Posiedzenie w dniu 11 grudnia 2018, godz. 15:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.4.10.2018

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Wybór zastępcy przewodniczącego Komisji.
3.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019,
b)
określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
c)
podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.
d)
ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym z terenu Miasta i Gminy Kórnik
e)
rocznego programu współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2019 rok.
5.
Propozycja planu pracy Komisji.
Załączniki
plan-pracy-na-2019
6.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
7.
Zakończenie posiedzenia.