Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 001-Radni - Sesja
III Sesja w dniu 17 grudnia 2018, godz. 09:00, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7, sala Nr 17
Br-II.0002.3.2018

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji oraz przedstawienie porządku obrad.09:11
2.
Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Miejskiej.09:11
3.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2019roku.09:48
5.
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stalowa Wola.14:25
6.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stalowa Wola (dot. zmiany uchwały Nr II/8/2018 z dnia 3.12.2018r.)14:25
7.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r. (dot. kwoty 1.659,02zł).14:25
8.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r. (dot. kwoty 22.557,00zł).14:25
9.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r. (dot. kwoty 697.491,27zł)14:35
10.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok oraz zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Stalowa Wola na 2018 rok.15:10
11.
Projekt uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stalowa Wola.15:17
12.
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. - autopoprawka15:27
13.
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia lokalnego programu osłonowego „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023.15:26
14.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości gruntowej z równoczesna sprzedażą udziału w budynkach i innych urządzeniach położonych na tej nieruchomości.15:32
15.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.15:40
17.
Interpelacje i wnioski Radnych.16:45
18.
Sprawy różne.16:45
19.
Zamknięcie obrad Sesji.16:45