Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Dębicy / Radni - Sesja
III Sesja w dniu 10 grudnia 2018, godz. 09:00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego

Dyskusja

I
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II
Przyjęcie porządku obrad.
III
Podjęcie uchwał w sprawie:
1.
Zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
2.
Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2018 r.
3.
Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.
4.
Uchylenia uchwały w sprawie upoważniania do zaciągnięcia zobowiązana finansowego na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Grottgera”.
6.
Dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Miasta Dębica za pomocą innego instrumentu płatniczego w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
8.
Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Miasta Dębica.
9.
Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Dębicy na 2019 r.
10.
Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Miasto Rzeszów realizacji zadań w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwym.
11.
Zmiany uchwały Nr XXXIX/436/2017 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Dębica, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz stawki opłat za korzystanie przystanków komunikacyjnych zmienionych uchwałą Nr XLVIII/523/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r.
12.
Zmiany uchwały Nr LIV/573/2018 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 8 października 2018 r. o przystąpieniu Gminy Miasta Dębica do spółki pod nazw: „MDR Dębica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.
13.
Sprzedaży części nieruchomości położonej przy ulicy Gawrzyłowskiej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
14.
Założenia Szkoły Podstawowej Nr 4 w Dębicy.
15.
Założenia Szkoły Podstawowej Nr 6 w Dębicy.
16.
Przyjęcia zadania i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu realizacji zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie wpierania osób niepełnosprawnych oraz wynikającego z rozeznanych potrzeb gminy pn. „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w Dębicy”.
17.
Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
18.
Zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dębicy na 2019 r.
IV
Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.
V
Interpelacje i zapytania radnych.
VI
Wnioski radnych.
VIII
Zamknięcie sesji.