Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Dębicy / Radni - Sesja
III Sesja w dniu 10 grudnia 2018, godz. 09:00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego

Dyskusja

I
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II
Przyjęcie porządku obrad.
III
Podjęcie uchwał w sprawie:
1.
Zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
2.
Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2018 r.
3.
Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.
4.
Uchylenia uchwały w sprawie upoważniania do zaciągnięcia zobowiązana finansowego na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Grottgera”.
Załączniki
proj.4Głosowanie
5.
Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
6.
Dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Miasta Dębica za pomocą innego instrumentu płatniczego w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
Załączniki
proj.6Głosowanie
8.
Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Miasta Dębica.
9.
Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Dębicy na 2019 r.
10.
Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Miasto Rzeszów realizacji zadań w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwym.
Załączniki
proj.10Głosowanie
11.
Zmiany uchwały Nr XXXIX/436/2017 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Dębica, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz stawki opłat za korzystanie przystanków komunikacyjnych zmienionych uchwałą Nr XLVIII/523/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r.
Załączniki
proj.11Głosowanie
12.
Zmiany uchwały Nr LIV/573/2018 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 8 października 2018 r. o przystąpieniu Gminy Miasta Dębica do spółki pod nazw: „MDR Dębica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.
Załączniki
proj.12Głosowanie
13.
Sprzedaży części nieruchomości położonej przy ulicy Gawrzyłowskiej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
Załączniki
proj.13Głosowanie
14.
Założenia Szkoły Podstawowej Nr 4 w Dębicy.
Załączniki
proj.14Głosowanie
15.
Założenia Szkoły Podstawowej Nr 6 w Dębicy.
Załączniki
proj.15Głosowanie
16.
Przyjęcia zadania i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu realizacji zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie wpierania osób niepełnosprawnych oraz wynikającego z rozeznanych potrzeb gminy pn. „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w Dębicy”.
Załączniki
proj.16Głosowanie
17.
Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
Załączniki
proj.17Głosowanie
18.
Zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dębicy na 2019 r.
Załączniki
proj.18Głosowanie
IV
Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.
V
Interpelacje i zapytania radnych.
VI
Wnioski radnych.
VIII
Zamknięcie sesji.