Nagranie z posiedzenia

Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Radni-SESJA
III Sesja w dniu 7 grudnia 2018, godz. 13:00, w Sali Posiedzeń Rady MiG Kórnik, ul. Rynek1-ratusz bniński
SE-BRM.0002.13.2018

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.
2.
Wybór sekretarza obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik.13:11
Załączniki
protokol 2
4.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej, w tym:14:07
a)
z wykonania przetargów,
Załączniki
grudzien2018-3s
b)
z pozyskiwania środków pozabudżetowych,
c)
z działalności Straży Miejskiej w Kórniku,
5.
Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.14:21
6.
Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a)
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
b)
ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,
c)
wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych przez podmioty prowadzące żłobki, kluby dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów lub dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Miasta i Gminy Kórnik w roku 2019
d)
ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.
e)
ustalenia harmonogramu prac Rady Miasta i Gminy Kórnik w kadencji VIII
7.
Interpelacje i zapytania radnych.
8.
Odpowiedzi na interpelacje.
9.
Wolne głosy i wnioski. Informacje.
10.
Zakończenie sesji.16:29