Nagranie z posiedzenia

Nagranie audio. Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Tomaszów Lubelski / Rada Miasta Tomaszów Lubelski
III Sesja w dniu 14 grudnia 2018, godz. 10:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim, przy ul. Lwowskiej 57
AD.0012.3.2018

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad III sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
2.
Stwierdzenie kworum
3.
Przyjęcie porządku obrad
4.
Przyjęcie protokołu z obrad II sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
5.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
6.
Interpelacje i zapytania radnych
7.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach
8.
Sprawy różne
9.
Uchwalenie budżetu miasta na 2019 rok
a)
przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza Miasta
b)
przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej
c)
opinie: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych; Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
d)
przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta w sprawie opinii i wniosków Komisji
e)
dyskusja
f)
podjęcie uchwały
10.
Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Tomaszów Lubelski na lata 2019 – 2028
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
c)
opinie: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych; Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
d)
dyskusja
e)
podjęcie uchwały
11.
Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2018 rok
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwaly
12.
Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
13.
Zmiana uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Tomaszów Lubelski dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
14.
Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Tomaszów Lubelski realizacji zadania publicznego Miasta Tomaszów Lubelski w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Miasta Tomaszów Lubelski do Środowiskowego Domu Samopomocy z zaburzeniami psychicznymi w Szarowoli
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
15.
Określenie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
16.
Zbycie nieruchomości – działek nr 53/1 ark. 28 o pow. 0,169 m2, 53/1 ark. 28 o pow. 7 m2 położonych przy ul. mjra Franciszka Bartłomowicza „Grzmota” i udzielenie bonifikaty od ceny zbywanych nieruchomości
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
17.
Wyrażenie opinii dotyczącej umorzenia pożyczki udzielonej dla Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
18.
Zakończenie obrad III sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski