Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Prudniku / Radni-Sesja
III Sesja w dniu 6 grudnia 2018, godz. 10:00
III/2018

Dyskusja

1.
Sprawy organizacyjne:
1)
Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum
2)
Przyjęcie protokołu z I sesji
3)
Złożenie ślubowania przez nowo wybraną radną
2.
Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych między sesjami.
3.
Sprawozdanie Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
4.
Gospodarka finansowa:
1)
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok (druk nr 1)
2)
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2018-2021 (druk nr 2)
3)
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku (druk nr 3)
5.
Gospodarowanie mieniem:
a)
Wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia w sprawie zmian w projekcie uchwały
6.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1)
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 (druk nr 5)
2)
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce (druk nr 6)
3)
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik (druk nr 7)
4)
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika (druk nr 8)
a)
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do planu poz. nr 1
b)
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do planu poz. nr 2
c)
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika (druk nr 8)
5)
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej (druk nr 9)
6)
Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie opłaty targowej (druk nr 10)
a)
Wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Budownictwa w sprawie zmian w projekcie uchwały
8)
Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Prudnika (druk nr 12)
9)
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Prudnik" (druk nr 13)
10)
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Prudniku
11)
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Prudniku
12)
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Budownictwa Rady Miejskiej w Prudniku
13)
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Prudniku
14)
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prudniku
7.
Interpelacje i zapytania radnych.
8.
Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia radnych i zamknięcie obrad sesji.
1)
Wniosek Klubu Radnych PIS w sprawie zmiany terminu sesji w celu uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok na dzień 27 grudnia 2018 r. godz. 14:00