Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Łazach / Sesje Rady Miejskiej w Łazach
III Sesja w dniu 19 grudnia 2018, godz. 14:00, w sali narad Urzędu Miejskiego w Łazach ul.Traugutta 15

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.
Zatwierdzenie porządku obrad.14:12
Załączniki
pismoGłosowanie
3.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 29 listopada 2018 r.
4.
Sprawozdanie Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
5.
Interpelacje radnych
6.
Zapytania radnych.
7.
Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2018.14:18
8.
Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2019 – 2031.14:39
10.
Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.14:43
Załączniki
10Głosowanie
11.
Podjęcie uchwały w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.14:44
Załączniki
11Głosowanie
12.
Wolne wnioski i informacje.
13.
Odpowiedzi na zapytania.
14.
Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Łazach o pracy między sesjami i otrzymanej korespondencji.
15.
Zamknięcie sesji.