Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Kętach / Radni-Sesja
XV sesja w dniu 20 grudnia 2019, godz. 12:00, w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty
KU.0002.3.11.2019.ZP

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.12:03
3.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.12:14
5.
Uchwała budżetowa Gminy Kęty na rok 2020.14:57
6.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 4131/11 położonej w Kętach obręb: Stare Miasto.15:02
7.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działek nr: 6905/18, 6772 i 6792 położonych w Kętach obręb: Północ.15:05
8.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 3215/2 położonej w Kętach obręb: Wschód.15:07
12.
Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Kęty do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych15:35
13.
Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kęty w roku szkolnym 2019/2020.15:38
14.
Uchwała w sprawie załatwienia skargi na działania Burmistrza Gminy Kęty.15:49
15.
Uchwała w sprawie podtrzymania stanowiska o uznaniu skargi na działania Burmistrza Gminy Kęty za bezzasadną.15:52
16.
Uchwała w sprawie załatwienia wniosku dotyczącego Zebrania Wiejskiego dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Bielany.15:53
17.
Uchwała w sprawie przekazania petycji podlegającej rozpatrzeniu przez różne podmioty.15:55
18.
Informacja Burmistrza o zgłoszonych w 2019 r. żądaniach z tytułu obniżenia wartości nieruchomości wskutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia renty planistycznej.15:56
19.
Przedstawienie uchwał stałych komisji Rady.15:58
20.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.15:59
21.
Sprawy bieżące, informacje i wolne wnioski.16:22
22.
Zamknięcie sesji.