Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu
Posiedzenie w dniu 27 września 2018, godz. 14:00
BRM.0012.5.7.2018

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Omówienie materiałów sesyjnych.
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2018.
b)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2018 -2036.
c)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/568/2018 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ulgi w podatku rolnym na 2018 rok.
d)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli szkół, placówek i jednostek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz.
e)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Swarzędz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
f)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalonej maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.
g)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.
h)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami kolejnych umów dzierżawy i najmu części nieruchomości położonych w Swarzędzu i Jasinie na terenie cmentarza komunalnego.
i)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu położonego w Zalasewie przy ul. Kórnickiej 220.
j)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Placu Rekreacyjnego w Kobylnicy.
k)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonych w Swarzędzu przy ul. Paderewskiego przeznaczonych na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
l)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – Kwiatowa.
m)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – Leśna.
n)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Swarzędz – Łąkowa.
o)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – Mała Rybacka.
p)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/349/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 marca 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Bogucina i Janikowa oraz terenu lotniska (pow. ca 240 ha).
r)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lotniska.
s)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb Kruszewnia i część obrębu Garby i Zalasewo – część I.
t)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wierzenica – teren cmentarza i okolic”.
3.
Informacja o realizacji imprez związanych z obchodami święta miasta.
4.
Dyskusja nad informacją Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Swarzędz za I półrocze 2018 roku.
5.
Przedstawienie i przyjęcie Sprawozdania z pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w VII kadencji.
6.
Sprawy bieżące.
7.
Zakończenie.