Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu /
w dniu 26 września 2018, godz. 13:00
BRM.KŚRW.0012.3.7.2018

Dyskusja

0
Godz.13.00 – „Bezpieczna gmina, bezpieczny mieszkaniec”. Spotkanie sołtysów z przedstawicielami Policji.
0
Godz.13.30 – Spotkanie sołtysów z Burmistrzem Miasta i Gminy Swarzędz.
0
godz. 14: 00 Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
0
Omówienie materiałów sesyjnych.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2018.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2018 -2036.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/568/2018 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ulgi w podatku rolnym na 2018 rok.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli szkół, placówek i jednostek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Swarzędz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalonej maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami kolejnych umów dzierżawy i najmu części nieruchomości położonych w Swarzędzu i Jasinie na terenie cmentarza komunalnego.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu położonego w Zalasewie przy ul. Kórnickiej 220.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Placu Rekreacyjnego w Kobylnicy.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonych w Swarzędzu przy ul. Paderewskiego przeznaczonych na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – Kwiatowa.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – Leśna.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Swarzędz – Łąkowa.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – Mała Rybacka.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/349/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 marca 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Bogucina i Janikowa oraz terenu lotniska (pow. ca 240 ha).
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lotniska.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb Kruszewnia i część obrębu Garby i Zalasewo – część I.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wierzenica – teren cmentarza i okolic”.
0
Propozycje do projektu budżetu na 2019r.
0
Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji w VII Kadencji.
Załączniki
sprawozdanie KSRW
0
Sprawy bieżące.
0
Zakończenie.