Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Murowanej Goślinie / Radni - Sesja
XLVIII Sesja w dniu 18 września 2018, godz. 17:30, w sali sesyjnej Biblioteki Publicznej przy ul. Poznańskiej 16 w Murowanej Goślinie
SO.0002.10.2018

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.17:46
2.
Przyjęcie protokołu Nr XLIV/2018 z Sesji Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie odbytej w dniu 18 czerwca 2018 r.17:46
3.
Przyjęcie protokołu Nr XLV/2018 z Sesji Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie odbytej w dniu 28 lipca 2018 r.17:46
4.
Przyjęcie protokołu Nr XLVI/2018 z Sesji Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie odbytej w dniu 13 sierpnia 2018 r.17:47
5.
Przyjęcie protokołu Nr XLVII/2018 z Sesji Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie odbytej w dniu 27 sierpnia 2018 r.17:47
6.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.17:51
7.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2018-2036.17:52
8.
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.17:52
9.
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "modernizacja systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności w gminie Murowana Goślina - etap I".17:53
10.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/407/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na realziację zadania pn. "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)".17:54
11.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w zakresie współfinansowania zadania pn.: Projekt koncepcyjny budowy chodnika i ścieżek rowerowych na drodze 2029P granica powiatu - Murowana Goślina w m. Długa Goślina.17:56
12.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ochotnica Dolna dotkniętej klęską żywiołową z przeznaczeniem na odtworzenie infrastruktury drogowej zniszczonej podczas powodzi w dniu 19 lipca 2018 r.17:57
13.
Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej na rok 2019, poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wynagrodzenia za inkaso.17:58
14.
Projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2019 r.17:59
15.
Projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działek nr 464/4 i 465/3 przy ul. Starczanowskiej oraz dla działki nr 727 przy ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie.18:00
16.
Projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działki nr 103/3 i części działki 151 w Długiej Goślinie.18:00
17.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospdarowania przestrzennego dla działek nr 936/1 i 936/3 w Murowanej Goślinie.18:01
18.
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wojnowie - część A.18:02
19.
Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym w Długiej Goślinie w gminie Murowana Goślina.18:03
20.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/399/2018 z dnia 20 marca 2018 roku dotyczącej podjęcia działań mających na celu wspieranie seniorów zamieszkałych na terenie Gminy Murowana Goślina poprzez realizację Programu "Goślińska Karta Seniora".18:04
21.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Murowana Goślina.18:05
22.
Projekt uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.18:06
23.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy w okresie od 9 czerwca 2018 r. do 7 września 2018 r.18:47
24.
Interpelacje, wolne głosy i wnioski.18:48
25.
Zamknięcie obrad Sesji.18:49