Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Łazach / Sesje Rady Miejskiej w ŁazachLX Sesja w dniu 31 stycznia 2024, godz. 13:00, w Urzędzie Miejskim w Łazach, ul. Traugutta 15

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.
Zatwierdzenie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 18.12.2023 r.
4.
Sprawozdanie Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
5.
Interpelacje radnych.
6.
Zapytania i wnioski radnych.
7.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2024 – 2033.
Załączniki
7Głosowanie
8.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2024.
Załączniki
8Głosowanie
9.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/70/15 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia zasad poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości.
Załączniki
9Głosowanie
10.
Podjęcie uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Łazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.
Załączniki
10Głosowanie
11.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
Załączniki
11Głosowanie
12.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Łazach na 2024 rok.
Załączniki
12Głosowanie
13.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łazach na 2024 rok.
Załączniki
13Głosowanie
14.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Łazach na 2024 rok.
Załączniki
14Głosowanie
15.
Informacje i sprawy różne.
16.
Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
17.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łazach o pracy między sesjami i otrzymanej korespondencji.
18.
Zamknięcie sesji.14:12