Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej
Posiedzenie w dniu 19 września 2018, godz. 11:00, w sali posiedzen ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.4.8.2018

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a)
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom, obniżek godzin dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kórnik
Załączniki
godzinygodziny-uz
b)
ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy, a także warunki obliczania i wypłacania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość, kryteria i tryb przyznawania nagród
4.
Wysłuchanie informacji nt. przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2018/2019.
5.
Wysłuchanie informacji nt. opieki nad miejscami pamięci narodowej w Gminie Kórnik oraz nt. modernizacji pomnika Powstańców Wlkp.
6.
Zapoznanie się z sprawozdaniem z wykonania budżetu MiG Kórnik za I półrocze 2018 roku - zgodnie z przedmiotem działania komisji.
7.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
8.
Zakończenie posiedzenia.