Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu /
w dniu 22 sierpnia 2018, godz. 13:00
BRM.KŚRW.0012.3.6.2018

Dyskusja

0
Godz. 13:00 „Bezpieczna gmina, bezpieczny mieszkaniec” spotkanie sołtysów z przedstawicielami Policji .
0
Godz.13.30 – Spotkanie sołtysów z Burmistrzem Miasta i Gminy Swarzędz
0
Godz.14.00.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
0
Omówienie materiałów sesyjnych.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2018.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2018 -2036.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ulgi w podatku rolnym na rok 2018.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nasz Gruszczyn”.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej i nadania jej statutu.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Swarzędz.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr XLVI/451/2018 z dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Swarzędz.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami swarzędzkiej komunikacji autobusowej, opłat dodatkowych, określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego, a także podziału linii na strefy.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – ul. Krótka.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – ul. gen. Tadeusza Kutrzeby.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – ul. Stanisława Kwaśniewskiego.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/147/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Gortatowo i Łowęcin (Dz.U.Woj. Wlkp. z 2015r., poz. 6180) – Piękna.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Gortatowo – Sielanka.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Zalasewo – Jana Keplera.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tereny rekreacyjne – plaża miejska i okolice ulicy Kosynierów w Swarzędzu”
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, obejmującego wieś Łowęcin, część północną obrębu Jasin i część wschodnią obrębu Gortatowo oraz część Paczkowa – CZĘŚĆ POŁUDNIOWA B1.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji o kandydatach na ławników.
0
Przegląd inwestycji majątkowych zrealizowanych w sołectwach w I połowie 2018 roku, inwestycje w toku.
0
Stan drzewostanu na terenie wiejskim, przepisy związane z wycinką drzew oraz nasadzeniami.
Załączniki
wycinka - KŚiRW
0
Sprawy bieżące.
0
Zakończenie.
0