Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu
Posiedzenie w dniu 23 sierpnia 2018, godz. 14:00
BRM.KOKiS.0012.5.6.2018

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Omówienie materiałów sesyjnych.
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2018.
b)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2018 -2036.
c)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ulgi w podatku rolnym na rok 2018.
d)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.
e)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nasz Gruszczyn”.
f)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej i nadania jej statutu.
g)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Swarzędz.
h)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
i)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr XLVI/451/2018 z dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Swarzędz.
j)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami swarzędzkiej komunikacji autobusowej, opłat dodatkowych, określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego, a także podziału linii na strefy.
k)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – ul. Krótka.
l)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – ul. gen. Tadeusza Kutrzeby.
m)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – ul. Stanisława Kwaśniewskiego.
n)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/147/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Gortatowo i Łowęcin (Dz.U.Woj. Wlkp. z 2015r., poz. 6180) – Piękna.
o)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Gortatowo – Sielanka.
p)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Zalasewo – Jana Keplera.
r)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tereny rekreacyjne – plaża miejska i okolice ulicy Kosynierów w Swarzędzu”
s)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, obejmującego wieś Łowęcin, część północną obrębu Jasin i część wschodnią obrębu Gortatowo oraz część Paczkowa – CZĘŚĆ POŁUDNIOWA B1.
t)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
u)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji o kandydatach na ławników.
3.
Działalność świetlic na terenie Miasta i Gminy.
4.
Propozycje do projektu budżetu na 2019 rok w zakresie oświaty, kultury i sportu.
5.
Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
6.
Sprawy bieżące.
7.
Zakończenie.
8.