Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Łazach / Sesje Rady Miejskiej w Łazach
XLVII Sesja w dniu 22 lutego 2023, godz. 13:00, w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach ul. Kościuszki 5

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.
Zatwierdzenie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 25.01.2023 r.
4.
Sprawozdanie Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
5.
Interpelacje radnych.
6.
Zapytania i wnioski radnych.
7.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2023-2032.
Załączniki
7Głosowanie
8.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2023 rok.
Załączniki
8Głosowanie
9.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnej.
10.
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/174/2021 Rady Miejskiej w Łazach z 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łazy.
11.
Podjęcie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łazy w 2023 roku".
12.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta i gminy Łazy.
Załączniki
12Głosowanie
13.
Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz nadania nazwy.
Załączniki
13Głosowanie
14.
Informacje i sprawy różne.
15.
Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
16.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łazach o pracy między sesjami i otrzymanej korespondencji.
17.
Zamknięcie sesji.15:16