Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Łazach / Sesje Rady Miejskiej w Łazach
XLVI Sesja w dniu 25 stycznia 2023, godz. 11:00, w sali narad Urzędu Miejskiego w Łazach ul.Traugutta 15

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.
Zatwierdzenie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytych w dniach 19.12.2022 r. i 03.01.2023 r.
4.
Sprawozdanie Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
5.
Interpelacje radnych.
6.
Zapytania i wnioski radnych.
7.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnej.
8.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2023-2032.
9.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2023 rok.
10.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/87/2020 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad poboru opłaty skarbowej.
11.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym Regionalnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Chorzowie.
12.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/59/2019 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łazy.
13.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia innych sposobów udokumentowania wykonania obowiązków pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych.
14.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łazy.
15.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
16.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/166/12 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łazy oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
17.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/217/17 Rady Miejskiej w Łazach w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach.
18.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.
19.
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w formie pieniężnej.
20.
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej polegające na udzielaniu pomocy w formie posiłku w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
21.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łazy na lata 2023 – 2025”.
22.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej na terenie Gminy Łazy w miejscowości Rokitno Szlacheckie.
23.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutów Sołectw.
24.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Łaz.
25.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach.
26.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
27.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Łazach.
28.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Łazach.
29.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Łazach na 2023 rok.
30.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łazach na 2023 rok.
31.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Łazach na 2023 rok.
32.
Informacje i sprawy różne.
33.
Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
34.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łazach o pracy między sesjami i otrzymanej korespondencji.
35.
Zamknięcie sesji.14:12