Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 001-Radni - Sesja
LX Sesja w dniu 12 stycznia 2023, godz. 17:00, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli przy ul. Wolności 7, sala nr 17. Sesja zwołana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej na mocy art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 559 ze zm.)
BR.0002.60.2023.AK

Dyskusja

2.
Przyjęcie protokołów z LVIII i LIX Sesji Rady Miejskiej.17:23
3.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok oraz zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Stalowej Woli na 2023rok.17:29
4.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy produkcyjno-usługowej Nr 1 w Stalowej Woli.17:29
5.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stalowa Wola.17:30
6.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.17:31
7.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.17:31
8.
Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Integracyjnego nr 12 im. Jana Christiana Andersena w Stalowej Woli poprzez zmianę siedziby.17:32
9.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.17:34
10.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.17:34
11.
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.17:41
12.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019-2023”.17:42
13.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, posiłków, zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych.17:42
14.
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych "Drogę łączącą ul. Kwiatkowskiego - Brama nr 3 z ul. Zdzisława Malickiego" i "Drogę łączącą ul. Kwiatkowskiego - Brama nr 4 z ul. Zdzisława Malickiego" w Stalowej Woli oraz ustalenia ich przebiegu.17:44
15.
Projekt uchwały w sprawie uznania skargi za bezzasadną.17:52
16.
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.18:03
17.
Sprawy różne.18:26
18.
Zamknięcie obrad Sesji.18:26