Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Radni-SESJA
XLIX Sesja w dniu 25 lipca 2018, godz. 13:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego.
SE.BRM.0002.7.2018

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.
2.
Wybór sekretarza obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik.
Załączniki
protokół 48
4.
Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
a)
z wykonania przetargów,
Załączniki
lipiec
b)
z pozyskiwania środków pozabudżetowych,
c)
z działalności Straży Miejskiej w Kórniku.
Załączniki
lipiec
6.
Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.
7.
Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a)
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów do głosowania na obszarze Miasta i Gminy Kórnik, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
b)
nadania Statutu Sołectwu Kamionki Północne,
c)
nadania Statutu Sołectwu Kamionki Stare,
d)
nadania Statutu Sołectwu Kamionki Przy Lesie,
e)
zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Kórnik miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
f)
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Kórnik,
g)
określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
h)
przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Kórnik,
i)
ustalenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wysokości stawek opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wysokości opłat dodatkowych i sposobu ich pobierania,
j)
przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi,
k)
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Borówiec, w rejonie ulicy Czereśniowej i Malinowej, gmina Kórnik,
l)
ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik,
m)
przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamionkach.
8.
Interpelacje i zapytania radnych.
10.
Wolne głosy i wnioski. Informacje.
11.
Zakończenie sesji.