Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Łazach / Sesje Rady Miejskiej w Łazach
XLIV Sesja w dniu 19 grudnia 2022, godz. 13:00, w Urzędzie Miejskim w Łazach ul.Traugutta 15

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.
Zatwierdzenie porządku obrad.
3.
Złożenie ślubowania przez radną wybraną w wyborach uzupełniających, które odbyły się w dniu 27 listopada 2022 roku.
4.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 10.11.2022 r.
5.
Sprawozdanie Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
6.
Interpelacje radnych.
7.
Zapytania i wnioski radnych.
8.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnej.
Załączniki
8.Głosowanie
9.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2022-2032.
10.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2022.
11.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2023-2032.
12.
Podjęcie Uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2023.
13.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/210/09 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie: przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łazy określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli”.
Załączniki
13Głosowanie
14.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci niepełnosprawnych.
15.
Podjęcie uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Łazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.
16.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej na terenie Gminy Łazy w miejscowości Łazy.
Załączniki
16Głosowanie
17.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/217/17 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach.
Załączniki
17Głosowanie
18.
Informacje i sprawy różne.
19.
Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
20.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łazach o pracy między sesjami i otrzymanej korespondencji.
21.
Zamknięcie sesji.16:37