Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 001-Radni - Sesja
LIX Sesja w dniu 19 grudnia 2022, godz. 09:00, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli, ul. Wolności 7, sala nr 17. Sesja zwołana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej na mocy art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 559 ze zm.)
BR.0002.59.2022.AK

Dyskusja

2.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2023roku.10:10
3.
Projekt uchwały w sprawie budżetu Miasta Stalowej Woli na 2023rok- autopoprawka.13:47
5.
Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2023.15:35
6.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego.15:36
7.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok oraz zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Stalowej Woli na 2022 rok - autopoprawka.15:42
8.
Projekt uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stalowa Wola- autopoprawka.15:43
10.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia II i III zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Rozwadów w Stalowej Woli.15:45
11.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (dot. działki nr 16/6).15:46
12.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości ( dot. działki nr 712/15, 712/16).15:46
13.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dot. działki nr 1824/8, nr 1295/59, itd.)15:47
14.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Gminy Stalowa Wola pn. Miejski Zakład Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności nieruchomości .15:47
15.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.15:49
16.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Stalowej Woli na lata 2023-2028”.16:23
17.
Projekt uchwały w sprawie „Gminnego Programu Wspierającego Rozwiązywanie Problemu Bezdomności w Stalowej Woli na lata 2023-2025”.16:24
18.
Projekt uchwały w sprawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2024”.16:26
19.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego dla Gminy Stalowa Wola pn. „Teleopieka”.16:26
20.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia opinii o lokalizacji kasyna gry (WINTORO Sp. z o.o. - lokalizacja kasyna gry przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 12 w Stalowej Woli).16:34
21.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia opinii o lokalizacji kasyna gry (WINTORO Sp. z o.o. - lokalizacja kasyna gry przy Al. Jana Pawła II 25A w Stalowej Woli).16:33
22.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia opinii o lokalizacji kasyna gry (PROENT Sp. z o.o. - lokalizacja kasyna gry przy ul. Wyszyńskiego 12 w Stalowej Woli).16:33
23.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia opinii o lokalizacji kasyna gry (PROENT Sp. z o.o. - lokalizacja kasyna gry przy Al. Jana Pawła II w Stalowej Woli).16:33
24.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia opinii o lokalizacji kasyna gry (OPTIMMUM Sp. z o.o. - lokalizacja kasyna gry przy ul. Prymasa StefanaWyszyńskiego 12 w Stalowej Woli).16:33
25.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia opinii o lokalizacji kasyna gry (OPTIMMUM Sp. z o.o. - lokalizacja kasyna gry przy Al. Jana Pawła II 25A w Stalowej Woli).16:34
26.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.16:41
27.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (zm. uchwały nr LVIII/733/2022).16:42
28.
Projekt uchwały w sprawie uznania skargi na Prezydenta Miasta Stalowej Woli za bezzasadną (dot. koncepcji rozbudowy lotniska w Turbi).16:45
29.
Projekt uchwały w sprawie uznania skargi na Prezydenta Miasta za bezzasadną (dot. publikacji projektu budżetu na 2023rok).16:46
30.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki SP ZOZ przy ul. Kwiatkowskiego w Stalowej Woli.16:49
31.
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.16:52
32.
Sprawy różne.16:52
33.
Zamknięcie obrad Sesji.16:55